Chinese

Faculty

Tutor :(sorted by surname pinyin)  

Feng Jianhu      Hou Zhaoyang   Song  Xueli     Yin Guansheng

Master :(sorted by surname pinyin)

Bao Xiongxiong   Change Anding   Deng Qingtian   Dong Anguo Feng Jianhu  He An   Heng Ziling   Hou Zhaoyang

Liu Min     Liu Fenjin      Liu Yuanhui      Ma Jianmin     Ma Jianghong     Shi Gang      Shi  Huanwen       Song  Lingyu 

Song Xueli   Wang Aiqin   Wang Jinguo   Wang Weiqiong    Wang Changpeng  Wu Tianjun     Xiao Wei     Xiao Yuzhu

Yin Guansheng  Zhang Hong   Zhang Bo    Zhang Hongyan     ZhangTailei     Zhang Yindi    Zheng Qiuya    Zheng Supei


Updated in May 2022